PZW 82 Gryf Żukowo

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze i uroczyste wręczenie pucharów gpx 2021 koła „gryf”

Zarząd Koła PZW 82 „Gryf” Żukowo zaprasza członków koła na:

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze 

W Walnym Zgromadzeniu członków Koła mają prawo brać udział wyłącznie członkowie koła PZW 82 „Gryf” Żukowo oraz zaproszeni goście.

Zgromadzenie odbędzie się dnia:

23.10.2021   pierwszy termin godz. 14.45, drugi termin godz. 15.00

w miejscowości Leźno w budynku OSP Leźno.

Mapka dojazdu: KLIK

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie prezydium walnego zgromadzenia, wybór przewodniczącego
i powołanie sekretarza.

3. Przyjęcie porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie procedury głosowania.

5. Wybory komisji: mandatowej, uchwał i wniosków, wyborczej, skrutacyjnej.

6. Sprawozdania z czteroletniej działalności: zarządu koła, sprawozdanie finansowe, komisji rewizyjnej, rzecznika dyscyplinarnego i sądu koleżeńskiego.

7. Realizacja uchwał i wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu koła.

PRZERWA W OBRADACH

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Rozpatrzenie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu koła.

10. Podjęcie uchwały o składzie liczbowym władz i organów koła.

11. Wybór prezesa koła.

12. Wybory władz i organów koła.

13. Wybory delegatów i zastępców delegatów na Zjazd Okręgowy.

14. Omówienie planu działania (pracy) zarządu koła na 2022 r.

15. Omówienie preliminarza budżetowego koła na 2022 r.

16. Dyskusja.

17. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania (pracy) i preliminarza budżetowego koła na 2022 r.

18. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie obrad.

Uroczyste wręczenie pucharów Gpx 2021 Koła PZW 82 „Gryf” Żukowo w kategoriach junior, senior kobiet i mężczyzn.  Poczęstunek. 

Podczas wydarzenia obowiązują aktualne zasady i ograniczenia dot. COVID -19 dostępne:  KLIK

 

Autor Tekstu:Rafał Dzierzgowski || Data dodania: || Opublikowano w kategorii: Bez kategorii